گزارش تصویری برگزاری مراسم اهدای جوایز به حافظان قرآن در طرح تربیت حافظان قرآن کریم

۵ (۲)

۵ (۳)

۵ (۴)

۵ (۵)