وقف و اقتصاد

وقف از مهمترین منابعی است که می‌تواند اقتصاد یک جامعه را رونق بخشد.

اگر اقتصاددانان ما بیندیشند و همفکری کنند، قطعاً به این جمع بندی و نتیجه گیری خواهند رسید که وقف یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین منابعی است که می‌تواند اقتصاد یک جامعه را رونق ببخشد و ثروت را تعدیل کند. وقف می‌تواند از جریان ثروت اندوزی و مال اندوزی جلوگیری کند و نیازمندان جامعه را به کفاف و خودکفایی برساند.
متولیان اوقاف و موقوفات به تکلیف شرعی و قانونی موظفند از وجب به وجب اراضی منقول و غیرمنقول موقوفات حفاظت کنند، جلوی هرگونه تصرفات عدوانی را بگیرند و اجازه ندهند تحت تأثیر فشارهای سیاسی و تبلیغاتی به موقوفات صدمه وارد شود. متولی باید سعی کند صرف نظر از حفاظت این اموال وقفی، درست مدیریت کند. چون همه این‌ها اموال افراد و جریان‌هایی است که متولیان را امین دانسته و او را به رعایت وظایف انسانی و اخلاقی موظف کرده‌اند که این اموال را به نفع موقوف علیهم به کار گرفته و رشد بدهد.
هیچ مرجع و عالم دینی اجازه نداده و نمی‌دهد موقوفه‌ای که برای بیماران یا زائران یا مصارف درمانی و بهداشتی، روشنایی یا مفروش کردن اماکن متبرکه وقف شده است،‌ به مصرف دیگری برسد، خدمت به مستمندان و محرومان منابع خودش را دارد و وظیفه ماست، اما ابداً جائز نیست درآمد یک موقوفه را در جهتی غیر از نیت واقف استفاده کنیم یا به طور مثال به فقرا و مستمندان بدهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *