وقف وقتی می آید

۳۳۲۱۵۵۶۸۴۸۷
نامت همردیف عشق و موازی با عاطفه است.

تنها با تکرار نام تو بنفشه‌ها از خواب فراموشی بیدار می‌شوند و شب ‌بوها به آفتاب سلام می‌گویند.

تنها نگاه کریمانه ی توست که بر کویر نیاز قطره‌های سخاوت می‌باراند و بر عطش زمین گل ‌های عشق و همدلی می‌شکوفاند.
اینک لحظه ی شکفتنت برمدار خسته ی زمین رسیده است.

ستارگان شادمان از بخشش عاشقانه ‌ات در خلوت نقره‌ای آسمان، نور تقسیم می‌کنند و ماه، بی‌تاب‌تر از همیشه، تمام شب را وقف چشم ‌های تو کرده است.

حالا چه‌ خوب می‌دانم وقف وقتی می‌آید آفتاب در تمام خانه‌های منتظر سبز می‌شود.

وقف که می‌آید هر گوشه‌ای از خاک چشمه‌ای به وسعت دل‌های نیازمند، جاری می‌شود …

وقف که می‌آید زندگی آغاز می‌شود برای همه‌ی گل‌هایی که دیریست پاییزی ‌ترین خوابشان را به رؤیای روشن بهار پیوند زده‌اند…