مراسم شیرخوارگان حسینی در آستان مقدس امامزاده طاهر ع

photo_2015-10-17_13-31-45

photo_2015-10-17_13-31-50

photo_2015-10-17_13-31-56

photo_2015-10-17_13-32-01

photo_2015-10-17_13-32-09

photo_2015-10-17_13-32-23

photo_2015-10-17_13-32-29