فراز چهل و دوم صحیفه سجادیه در ارتباط با قرآن کریم

۲

 

 

نیایش چهل و دوم از دعاهاى امام علیه السلام است هنگام ختم کردن قرآن ̶ بار خدایا تو‌ مرا بر‌ ختم (خواندن از‌ آغاز تا‌ انجام) کتاب خود یارى نمودى همان کتابى که‌ ‌آن را‌ نور فرستادى، ‌و‌ بر‌ هر‌ کتابى که‌ (به پیامبران گذشته) نازل کرده اى گواه گردانیدى، ‌و‌ بر‌ هر‌ حدیث ‌و‌ سخنى که‌ فرموده اى برترى داده اى، ̶ و ‌آن را‌ فرقان ‌و‌ جداکننده گردانیده اى که‌ به‌ وسیله ‌ى‌ ‌آن حلال ‌و‌ حرام خود را‌ از‌ هم جدا کرده اى، ‌و‌ قرآن ‌و‌ خوانده شده اى) که‌ به‌ ‌آن راههاى احکامت را‌ هویدا ساخته اى ‌و‌ کتاب ‌و‌ نوشته شده اى که‌ ‌آن را‌ براى بندگانت تفصیل ‌و‌ شرح داده اى، ‌و‌ وحیى که‌ ‌آن را‌ بر‌ پیغمبرت محمد- رحمتها ‌و‌ درودهاى تو‌ بر‌ او‌ ‌و‌ بر‌ آل‌ او‌ باد- فرو فرستاده اى، ̶ و ‌آن را‌ نور روشنائى گردانیدى که‌ ما‌ به‌ پیروى از‌ ‌آن از‌ تاریکیهاى گمراهى ‌و‌ نادانى راه مى یابیم، ‌و‌ شفاء ‌و‌ بهبودى براى کسى که‌ فهمیدن ‌آن را‌ از‌ روى تصدیق ‌و‌ باور نمودن خواسته ‌و‌ براى شنیدنش خاموش گشته، ‌و‌ ترازوى عدل که‌ زبانه اش از‌ حق ‌و‌ درستى برنمى گردد، ‌و‌ نور هدایت ‌و‌ راهنمائى که‌ حجت ‌و‌ دلیل ‌آن از‌ گواهان (به توحید) خاموش نمى شود، ‌و‌ نشانه ‌ى‌ نجات ‌و‌ رهائى (از گرفتارى) که‌ هر‌ کسى قصد طریقه ‌و‌ روش ‌آن کند گمراه نمى گردد ‌و‌ به‌ هر‌ که‌ خود را‌ به‌ دستاویز عصمت ‌و‌ نگهدارى ‌آن بیاویزد، به‌ مهلکه ها ‌و‌ تباهیها دست نیابد، ̶ بار خدایا چون ما‌ را‌ به‌ خواندن قرآن کمک عطا کردى، ‌و‌ سختى (فصیح نبودن) زبانهاى ما‌ را‌ به‌ نیکوئى عبارت ‌آن آسان گردانیدى، پس‌ ما‌ را‌ از‌ کسانى قرار ده‌ که‌ ‌آن را‌ چنانکه شایسته ‌ى‌ حفظ آنست نگاه مى دارند، ‌و‌ ترا فرمان برند به‌ اعتقاد ‌و‌ باور داشتن تسلیم ‌و‌ گردن نهادن در‌ برابر آیات محکمه ‌ى‌ ‌آن ‌و‌ به‌ اعتراف به‌ متشابه ‌آن ‌و‌ دلیلهاى روشن ‌آن پناه مى برند، ̶ بار خدایا تو‌ قرآن را‌ بر‌ پیامبرت (حضرت) محمد- خدا بر‌ او‌ ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرستد- به‌ طور اجمال فرستادى ‌و‌ دانش به‌ شگفتیهاى ‌آن را‌ به‌ طور کامل به‌ ‌آن حضرت الهام نمودى، ‌و‌ علم به‌ ‌آن را‌ با‌ تفسیر ‌و‌ توضیح به‌ ما‌ میراث دادى ‌و‌ ما‌ را‌ بر‌ کسى که‌ به‌ علم ‌آن نادان است برترى بخشیدى، ‌و‌ بر‌ ‌آن توانائى دادى تا‌ بر‌ کسى که‌ طاقت زیر بار رفتن ‌آن را‌ نداشت شرافت ‌و‌ بزرگى دهى، ̶ بار خدایا همچنانکه دلهاى ما‌ را‌ نگاهدارندگان قرآن قرار دادى، ‌و‌ به‌ رحمت خود بزرگى ‌و‌ برترى ‌آن را‌ به‌ ما‌ شناساندى، پس‌ بر‌ محمد (ص) که‌ به‌ ‌آن خطبه خواند ‌و‌ (مردم را) پند داد، ‌و‌ بر‌ آل‌ او‌ خزانه داران او‌ درود فرست، ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ کسانى قرار ده‌ که‌ اعتراف دارند ‌آن از‌ جانب تو‌ است، تا‌ در‌ تصدیق ‌و‌ باور نمودن ‌آن شک ‌و‌ دودلى به‌ ما‌ روى نیاورد ‌و‌ لغزشى ما‌ را‌ از‌ راه راستش باز نداشته ‌و‌ جدا نسازد، ̶ بار خدایا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ کسانى قرار ده‌ که‌ به‌ ریسمان قرآن چنگ مى زنند، ‌و‌ از‌ چیزهائى که‌ مانند یکدیگرند ‌و‌ به‌ هم اشتباه مى شوند به‌ پناهگاه محکم ‌و‌ استوارش پناه مى برند، ‌و‌ در‌ سایه ‌ى‌ بال ‌آن آرام گیرند، ‌و‌ به‌ روشنى بامدادش راه مى یابند، ‌و‌ به‌ درخشیدن روشنائى ‌آن اقتداء مى کنند، ‌و‌ از‌ چراغ ‌آن چراغ مى افروزند ‌و‌ هدایت ‌و‌ رستگارى را‌ در‌ غیر ‌آن نمى طلبند، ̶ بار خدایا ‌و‌ همچنانکه به‌ وسیله ‌ى‌ قرآن محمد (صلى الله علیه ‌و‌ آله) را‌ براى راهنمائى خویش نشانه برپا داشتى، ‌و‌ به‌ آل‌ او‌ راههاى رضاى خود را‌ آشکار ساختى پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ قرآن را‌ براى ما‌ دستاویز رسیدن به‌ گرامى ترین منزلهاى ارجمند قرار ده، ‌و‌ نردبانى که‌ براى رسیدن به‌ جایگاه سلامت ‌و‌ بى گزند (بهشت) بر‌ ‌آن بالا رویم، ‌و‌ سببى که‌ به‌ ‌آن رهائى (از عذاب) در‌ عرصه ‌و‌ فراخى قیامت را‌ پاداش یابیم ‌و‌ وسیله اى که‌ به‌ ‌آن بر‌ نعمت فراوان سراى ماندنى (بهشت) درآئیم، ̶ بار خدایا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست ‌و‌ به‌ وسیله ‌ى‌ قرآن بار سنگین گناهان را‌ از‌ ما‌ بیانداز، ‌و‌ خوهاى نیکوى نیکوکاران را‌ به‌ ما‌ ببخش، ‌و‌ ما‌ را‌ پیرو نشانه هاى کسانى بگردان که‌ در‌ ساعات شب ‌و‌ بامداد ‌و‌ شام قرآن را‌ براى تو‌ بپا داشتند تا‌ به‌ سبب پاک کردن ‌آن ما‌ را‌ از‌ هر‌ چرکى پاک نمائى، ‌و‌ پیرو نشانه هاى کسانى گردانى که‌ به‌ روشنائى قرآن روشنى جستند ‌و‌ آرزو آنها را‌ از‌ کار (بندگى) باز نداشته که‌ به‌ فریبهاى مغرورکننده اش آنان را‌ فرا گرفته تباه گرداند ̶ بار خدایا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ قرآن را‌ براى ما‌ در‌ تاریکیهاى شب مونس ‌و‌ آشنا گردان ‌و‌ از‌ تباهکاریهاى شیطان ‌و‌ از‌ در‌ دل گذراندن اندیشه هاى بد حافظ ‌و‌ نگهدارنده قرار ده، ‌و‌ براى گامهاى ما‌ از‌ بردنشان ما‌ را‌ به‌ سوى گناهان، بازدارنده، ‌و‌ براى زبانهایمان از‌ فرو رفتن در‌ باطل ‌و‌ نادرستى بى آنکه از‌ مرض ‌و‌ آفتى باشد گنگ کننده ‌و‌ براى انداممان از‌ بجا آوردن گناهان منع کننده، ‌و‌ براى تامل ‌و‌ اندیشه در‌ عبرت ‌و‌ پند گرفتن که‌ غفلت ‌و‌ فراموشى ما‌ ‌آن را‌ درهم پیچیده گشاینده گردان، تا‌ فهم شگفتى ها (علوم ‌و‌ مواعظ ‌و‌ حکمتها) ‌و‌ مثلها ‌و‌ داستانهاى منع کننده ‌ى‌ (از گناهان) ‌آن را، که‌ کوههاى استوار با‌ سختى آنها از‌ زیر بار رفتن ‌آن ناتوانند، به‌ دلهاى ما‌ برسانى، ̶ بار خدایا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست ‌و‌ به‌ وسیله ‌ى‌ قرآن خیر ‌و‌ نیکى بردن ما‌ را‌ ثابت ‌و‌ پابرجا گردان، ‌و‌ در‌ دل گذراندن اندیشه هاى بد را‌ از‌ سلامتى درون هاى ما‌ باز دار، ‌و‌ چرکى (و نیت بد) دلهامان ‌و‌ علاقه ‌و‌ وابستگى گناهانمان را‌ بشوى، ‌و‌ کارهاى پراکنده شده ‌ى‌ ما‌ را‌ فراهم آور، ‌و‌ در‌ جاى صف بستن ‌و‌ به‌ یک رشته درآمدن در‌ پیشگاهت تشنگى ما‌ را‌ در‌ جاهاى بسیار گرم سیراب نما، ‌و‌ در‌ روز ترس بزرگ (روز قیامت) هنگام زنده شدنمان با‌ جامه هاى ایمنى ما‌ را‌ بپوشان، ̶ بار خدایا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ به‌ وسیله ‌ى‌ قرآن فقر ‌و‌ بى چیزى ما‌ را‌ به‌ نداشتن احتیاج اصلاح فرما، ‌و‌ گشایش زندگانى ‌و‌ بسیارى فراخى روزیها را‌ به‌ سوى ما‌ روان گردان، ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ خوهاى نکوهیده ‌و‌ اخلاق پست دور نما، ‌و‌ از‌ دره ‌ى‌ گود کفر ‌و‌ چیزهائى که‌ نفاق ‌و‌ دوروئى پیش آورد نگاهدار تا‌ روز رستاخیز قرآن ما‌ را‌ به‌ سوى خوشنودى ‌و‌ بهشت تو‌ کشاننده، ‌و‌ در‌ دنیا از‌ خشم (دورى از‌ رحمت) تو‌ ‌و‌ تجاوز ‌و‌ گذشتن از‌ احکام تو‌ بازدارنده، ‌و‌ براى آنچه در‌ حکم تو‌ است به‌ حلال دانستن حلال ‌آن ‌و‌ حرام شمردن حرام ‌آن گواهى دهنده باشد، ̶ بار خدایا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ به‌ وسیله ‌ى‌ قرآن هنگام مرگ اندوه جان کندن ‌و‌ سختى ناله کردن ‌و‌ پى در‌ پى بودن ناله هاى وقت جان کندن (یا به‌ شمار افتادن نفسها در‌ وقت جان کندن) را‌ بر‌ ما‌ آسان فرما آنگاه که‌ جانها به‌ چنبرهاى گردن رسد ‌و‌ گفته شود کیست افسونگر؟ ‌و‌ فرشته ‌ى‌ مرگ براى گرفتن ‌آن جانها از‌ پرده هاى پنهانیها(ى از‌ عقل ‌و‌ علم بشر) آشکار گردد، ‌و‌ آنها را‌ به‌ تیرهاى ترس فراق ‌و‌ جدائى از‌ کمان مرگها بزند، ‌و‌ براى ‌آن جانها جامى را‌ که‌ زهرآلوده است چشیدن از‌ ‌آن از‌ زهر مرگ آمیخته سازد، ‌و‌ کوچ کردن ‌و‌ روان شدن ما‌ به‌ سوى سراى آخرت نزدیک شود، ‌و‌ اعمال ‌و‌ کردارها (مانند) گردن بندها در‌ گردنها گردد، ‌و‌ تا‌ وعده گاه روز به‌ هم رسیدن (روز قیامت که‌ جانها با‌ بدنها به‌ هم رسند) گورها آرامگاه باشد ̶ بار خدایا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ مبارک گردان براى ما‌ فرود آمدن به‌ خانه ‌ى‌ کهنه (از هم ریخته: قبر) ‌و‌ بسیار ماندن در‌ میان طبقه هاى خاک را‌ (نیکو ساز) ‌و‌ قبرها را‌ پس‌ از‌ مفارقت ‌و‌ جدائى از‌ دنیا براى ما‌ بهترین منزلها قرار ده، ‌و‌ تنگى لحدهایمان را‌ به‌ وسیله ‌ى‌ رحمت ‌و‌ مهربانیت گشاده گردان، ‌و‌ ما‌ را‌ در‌ میان گروه بسیارى که‌ در‌ قیامت حاضر مى شوند به‌ گناههاى تباه سازنده یمان رسوا مکن، ̶ و به‌ وسیله ‌ى‌ قرآن در‌ جاى صف بستن ‌و‌ به‌ یک رشته درآمدن در‌ برابر تو‌ بر‌ خوارى مقام ‌و‌ مرتبه ‌ى‌ ما‌ رحم فرما، ‌و‌ هنگام لرزیدن پل دوزخ در‌ روز گذشتن از‌ ‌آن لغزش گامهاى ما‌ را‌ ثابت ‌و‌ پابرجا بدار، ‌و‌ پیش از‌ برانگیختن (در قیامت) تاریکى قبرهاى ما‌ را‌ روشن فرما ‌و‌ ما‌ را‌ روز رستاخیز از‌ هر‌ اندوهى ‌و‌ از‌ ترسهاى سخت روز قیامت (که شدیدترین مصائب مى باشد) نجات ده، ̶ و روهاى ما‌ را‌ سفید گردان روزى که‌ روهاى ستمگران سیاه مى شود در‌ روز افسوس ‌و‌ پشیمانى، ‌و‌ براى ما‌ در‌ دلهاى اهل ایمان محبت ‌و‌ دوستى قرار ده، ‌و‌ زندگى را‌ بر‌ ما‌ سخت ‌و‌ دشوار مگردان، ̶ بار خدایا بر‌ محمد (صلى الله علیه ‌و‌ آله) بنده ‌و‌ فرستاده ‌ى‌ خود درود فرست همچنانکه پیام تو‌ را‌ رسانید، ‌و‌ فرمانت را‌ به‌ صداى بلند ‌و‌ آشکارا بیان کرد، ‌و‌ بندگانت را‌ پند داد، ̶ بار خدایا پیغمبر ما‌ را- درودهاى تو‌ بر‌ او‌ ‌و‌ بر‌ آل‌ او‌ باد- روز قیامت از‌ جهت مرتبه ‌و‌ مقام نزدیکترین پیغمبران به‌ خود، ‌و‌ از‌ جهت شفاعت ‌و‌ میانجیگرى (از گناهکاران) برترین ایشان، ‌و‌ از‌ جهت قدر ‌و‌ منزلت بزرگترین آنها، ‌و‌ از‌ جهت جاه ‌و‌ جلال آبرومندترین آنان نزد خود قرار ده، ̶ بار خدایا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ محمد درود فرست، ‌و‌ بناء (دین) او‌ را‌ بلند کن، ‌و‌ دلیل او‌ (قرآن) را‌ بزرگ گردان، ‌و‌ ترازوى (حسنات) او‌ را‌ سنگین نما، ‌و‌ شفاعتش را‌ بپذیر ‌و‌ منزلتش را‌ (نزد خود) نزدیک، ‌و‌ رویش را‌ سفید فرما ‌و‌ نورش را‌ کامل ساز، ‌و‌ درجه ‌و‌ مرتبه اش را‌ بالا بر، ̶ و ما‌ را‌ بر‌ طریقه ‌و‌ روش او‌ زنده بدار، ‌و‌ بر‌ دین او‌ بمیران، ‌و‌ در‌ راه آشکارش سیر ده، ‌و‌ به‌ راه ‌و‌ طریقه اش ببر، ‌و‌ از‌ فرمانبران او‌ قرار ده، ‌و‌ در‌ گروه او‌ محشور فرما، ‌و‌ به‌ حوض او‌ وارد ساز، ‌و‌ از‌ جام ‌آن سیرابمان گردان، ̶ و درود فرست بار خدایا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او، درودى که‌ به‌ وسیله ‌ى‌ ‌آن به‌ بهترین نیکى ‌و‌ بخشش ‌و‌ بزرگواریت که‌ امیدوار است برسانى، زیرا تو‌ داراى رحمت گشاده ‌و‌ بخشش بزرگى، ̶ بار خدایا او‌ را‌ در‌ برابر اینکه پیغامهاى تو‌ را‌ رسانید، ‌و‌ آیات (توحید) تو‌ را‌ ادا نمود، ‌و‌ بندگانت را‌ پند ‌و‌ اندرز داد، ‌و‌ در‌ راه تو‌ کوشش ‌و‌ کارزار کرد پاداش ده، به‌ بهترین پاداشى که‌ به‌ یکى از‌ فرشتگانى که‌ از‌ متقربان درگاه تو‌ هستند، ‌و‌ پیغمبران فرستاده شده ‌ى‌ برگزیده ‌ى‌ خود داده اى، ‌و‌ درود ‌و‌ مهربانى ‌و‌ نیکیهاى بسیار خدا بر‌ او‌ ‌و‌ بر‌ آل‌ او‌ که‌ (از جهل ‌و‌ نادانى) پاکیزه (و از‌ پلیدى میلاد ‌و‌ آلودگى معاصى ‌و‌ فساد) پاک اند باد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *