برگزاری کلاس روخوانی و حفظ قرآن کریم خانم امینی در امامزاده طاهر ع

۵۵ (۱)

۵۵ (۲)

۵۵ (۴)

۵۵ (۵)

DSC00278

DSC00281

DSC00282

۳۳ (۱)

۳۳ (۲)

۳۳ (۳)