برگزاری نماز وقت دوم و سخنرانی توسط آیت الله محمدی طباطبایی دبیر مجمع عمومی جامعه مدرسین هر شب ساعت ۲۲ در امامزاده طاهر ع 

نماز وقت دوم و سخنرانی توسط آیت الله محمدی طباطبایی دبیر مجمع عمومی جامعه مدرسین هر .شب ساعت ۲۲ در امامزاده طاهر ع  اجرا می گردد