برگزاری نماز عیدفطر در امامزاده طاهر علیه السلام

DSC00187

DSC00188

DSC00199

DSC00200

DSC00201

DSC00204

DSC00205

DSC00223

DSC00224

DSC00227

DSC00272

DSC00273