برگزاری مراسم شال اندازان در آستان مقدس امامزاده طاهر(ع)

IMG_20151008_231111